• TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ

    Toiminta on tarkoitettu kaikille Posti-konsernin työntekijöille Suomessa. 

Toiminta on tarkoitettu kaikille Posti-konsernin työntekijöille Suomessa. Säätiön toiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: henkilöstön työhyvinvointia parantaviin toimiin ja tutkimustoimintaan.

Työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä ovat kuntoremontit ja muut liikunta-aktiivisuutta lisäävät toimet. Tutkimustoiminnalla pyritään vaikuttamaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työhön ja työolosuhteisiin.

Säätiön tarkoitus ja tavoitteet:

HYVINVOINTI

Edistää henkilöstön henkistä ja fyysistä työhyvinvointia.

JAKSAMINEN

Edistää työvoiman pysymistä työelämässä pidempään.

TUKEMINEN

Tukea henkilöstöä ja heidän perheenjäseniä lomatoiminnalla.

Osallistujien valintaperusteet

Liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistujat valitaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei tapahtuman luonteesta tai muusta syystä johtuen ole päätetty toisin.

Kuntoremontteihin pyritään valitsemaan sellaisia osallistujia, jotka eivät ole käyttäneet palvelua viimeisten kolmen vuoden aikana ja jotka kuuluvat ao. kuntoremontin kohderyhmään. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakemuksessa esitettyihin perusteluihin ja mahdolliseen työterveyshuollon, työnantajan tai työsuojeluorganisaation edustajan lausuntoon.

Säätiön toiminnan tarkoitus

Suomen Posti Oyj päätti eläkesäätiönsä purun yhteydessä vuonna 2006 perustaa säätiön, jonka tarkoituksena säädekirjan mukaan on ”edistää viestinvälitys- ja logistiikka-alan henkilöstön yleistä työmarkkinakuntoisuutta ja toimialan työvoiman pysymistä työmarkkinoiden käytettävissä aiempaa pitempään sekä tukea Suomen Posti-konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluksessa olevien tai näiden yhtiöiden palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä fyysistä ja henkistä kuntoa ja kuntoutusta sekä niihin liittyvää loma- ja liikuntatoimintaa”.

Toimintaa ohjaavat tarkemmin säädekirjan pohjalta laaditut säännöt ja säätiön hallituksen päätökset. Säätiön hallituksessa on neljä äänivaltaista jäsentä. Lisäksi kokouksiin osallistuu kaksi hallituksen nimeämää vakituista asiantuntijaa ja säätiön asiamies. Säätiön toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Vuosiksi 2021 – 2023 valittu hallitus:

Timo Koskinen, puheenjohtaja Henkilöstöjohtaja (10.5.2021 alkaen)
Anne Tallgrén, varapuheenjohtaja Työhyvinvointijohtaja
Heidi Nieminen, jäsen Puheenjohtaja (Pau ry.)
Satu Ollikainen, jäsen Pääluottamusmies
Timo Aro, asiantuntija Johtaja Chief Advisor, Ilmarinen (31.12.2021 asti)
Juha Antila, asiantuntija Kehittämispäällikkö, SAK
Petteri Santalo, toimitusjohtaja, Rautuki-Säätiö sr. (1.1.2022 alkaen)
Esa Vilkuna, sihteeri Säätiön asiamies